Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę MEGI-TRANS.
1.2. Zakres działalności firmy MEGI-TRANS obejmuje obszar Polski, Włoch i Francji.
1.3. MEGI-TRANS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 • 2. Zakres obowiązywania

2.1. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

 • 3. Wyłączenia z przewozu

3.1. Z przewozu wyłącza się :
3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa
3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto MEGI-TRANS nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie MEGI-TRANS z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy MEGI-TRANS prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. MEGI-TRANS może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

 • 4. Warunki świadczenia usług

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź faksowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.
4.2. MEGI-TRANS przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez MEGI-TRANS, jeżeli MEGI-TRANS wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje MEGI-TRANS na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. MEGI-TRANS przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, MEGI-TRANS na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz firmy MEGI-TRANS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel firmy MEGI-TRANS pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, MEGI-TRANS może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez firmę MEGI-TRANS dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.9.

 • 5. Opakowanie Przesyłki

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać firmie MEGI-TRANS Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać firmie MEGI-TRANS w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

 • 6.Nadanie Przesyłki

6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego MEGI-TRANS– Fedex lub DHL.
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez MEGI-TRANS usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez MEGI-TRANS obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez MEGI-TRANS nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.
6.5. MEGI-TRANS w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność MEGI-TRANS może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy jeżeli firma MEGI-TRANS odbiera przesyłkę przez jej przedstawiciela ,bądź sprawdzenie może odbyć się na magazynie firmy MEGI-TRANS przez osobę do tego uprawnioną.
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez MEGI-TRANS niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu firmie MEGI-TRANS przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

 • 7. Oznaczenie Przesyłki

7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym MEGI-TRANS zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyłek.

 • 8. Zawartość przesyłki

8.1. Przyjęcie przez MEGI-TRANS Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
8.2. MEGI-TRANS ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.
8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami MEGI-TRANS podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.
8.4. Rzeczy szklane wysyłane są na własną odpowiedzialność.

 • 9. Uszkodzenie Przesyłki

9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel firmy MEGI-TRANS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela firmy MEGI-TRANS) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko firmie MEGI-TRANS.

 • 10. Wartość Przesyłki

10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko firmie MEGI-TRANS przekraczających tę kwotę.
10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł MEGI-TRANS zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Płatnik.
10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

 • 11. Odpowiedzialność

11.1. MEGI-TRANS ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
11.2. MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą firmy MEGI-TRANS albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy MEGI-TRANS zdarzenia.
11.3. MEGI-TRANS nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
11.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
11.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
11.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
11.4. MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
11.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
11.6. Odpowiedzialność firmy MEGI-TRANS za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez MEGI-TRANS ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez firmę MEGI-TRANS.
1.2. Zakres działalności firmy MEGI-TRANS obejmuje obszar Polski, Włoch i Francji.
1.3. MEGI-TRANS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 • 2. Zakres obowiązywania

2.1. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

 • 3. Wyłączenia z przewozu

3.1. Z przewozu wyłącza się :
3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa
3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto MEGI-TRANS nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie MEGI-TRANS z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia firmy MEGI-TRANS prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. MEGI-TRANS może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

 • 4. Warunki świadczenia usług

4.1. Przesyłka po telefonicznym bądź faksowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.
4.2. MEGI-TRANS przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez MEGI-TRANS, jeżeli MEGI-TRANS wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje MEGI-TRANS na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. MEGI-TRANS przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, MEGI-TRANS na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku wykonywania usługi Przewozu Przesyłek, Usługi pocztowej lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz firmy MEGI-TRANS przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
4.8. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel firmy MEGI-TRANS pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 4.9., Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
4.9. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, MEGI-TRANS może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.10. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub Usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez firmę MEGI-TRANS dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.9.

 • 5. Opakowanie Przesyłki

5.1. Nadawca jest obowiązany oddać firmie MEGI-TRANS Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać firmie MEGI-TRANS w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

 • 6.Nadanie Przesyłki

6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego MEGI-TRANS– Fedex lub DHL.
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez MEGI-TRANS usług Przewozu Przesyłek lub Usług pocztowych.
6.4. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez MEGI-TRANS obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez MEGI-TRANS nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt 6.3.
6.5. MEGI-TRANS w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
6.6. Jeżeli zachodzi taka konieczność MEGI-TRANS może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy jeżeli firma MEGI-TRANS odbiera przesyłkę przez jej przedstawiciela ,bądź sprawdzenie może odbyć się na magazynie firmy MEGI-TRANS przez osobę do tego uprawnioną.
6.7. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 6.5. i 6.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez MEGI-TRANS niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
6.8. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu firmie MEGI-TRANS przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

 • 7. Oznaczenie Przesyłki

7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym MEGI-TRANS zapewnia dostęp do pocztowych książek kodowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyłek.

 • 8. Zawartość przesyłki

8.1. Przyjęcie przez MEGI-TRANS Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
8.2. MEGI-TRANS ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości.
8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami MEGI-TRANS podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.
8.4. Rzeczy szklane wysyłane są na własną odpowiedzialność.

 • 9. Uszkodzenie Przesyłki

9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel firmy MEGI-TRANS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela firmy MEGI-TRANS) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko firmie MEGI-TRANS.

 • 10. Wartość Przesyłki

10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko firmie MEGI-TRANS przekraczających tę kwotę.
10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł MEGI-TRANS zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Płatnik.
10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

 • 11. Odpowiedzialność

11.1. MEGI-TRANS ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
11.2. MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 13.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą firmy MEGI-TRANS albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od firmy MEGI-TRANS zdarzenia.
11.3. MEGI-TRANS nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
13.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
11.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
11.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
11.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
11.4. MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
11.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, MEGI-TRANS nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
11.6. Odpowiedzialność firmy MEGI-TRANS za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez MEGI-TRANS ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.